Finansų KPI


Finansų pagrindiniai veiklos rodikliai (KPI) –

iš anksto nustatyti kiekybiniai rodikliai, naudojami įmonės finansų valdymo efektyvumo ir finansinių tikslų pasiekimo įvertinimui.

Kas yra rodikliai ir kas yra KPI, kuo jie panašūs ir kuo skiriasi rasite čia.

Finansų rodikliai ir KPI –

Finansinius įmonės rodiklius stebi visi vadovai, nes jie rodo visos įmonės būklę, tendencijas, juos lengviausia lyginti su sektoriaus, konkurentų, kitų įmonių rodikliais, nes daug jų pateikiama viešai. Šio finansų rodiklių sąrašo pagalba lengviau pasirinksite kokie rodikliai yra pagrindiniai jūsų įmonei, kokius rodiklius įtraukti į finansų ataskaitas (dashboards), finansinių ataskaitų parengimo procesų automatizavimui, parengimo trukmės sumažinimui ir lengvesnei įmonės finansinės būklės analizei.

Dažniausiai matuojami, stebimi finansiniai rodikliai:

Pardavimo pajamos –

Kokios pajamos iš pagrindinių veiklų per pasirinktą laikotarpį. Skaičiuojama pinigine išraiška, atėmus pardavimo nuolaidas.


Pardavimo pajamos pagal segmentus –

Yra svarbu stebėti ne tik bendras įmonės pajamas, bet ir pagal svarbiausius įmonės verslo segmentus: klientų grupes, produktų ar paslaugų grupes, rinkas, geografinius regionus su galimybe matyti kiekvieno individualaus produkto ar paslaugos pardavimus.

Tikslai arba pardavimo pajamų KPI gali būti apibrėžiami kiekvienam išskirtam verslo segmentui: rinkai, klientų grupei, produktų grupei ir pan.


Pardavimo savikaina –

Kokia parduotų prekių ir paslaugų savikaina (iš pagrindinių veiklų) per pasirinktą laikotarpį.

Kaip ir pardavimo pajamų atveju – pardavimo savikaina taip pat analizuojama atskirai kiekvienam išskiriamam verslo segmentui: rinkai, klientų, produktų grupei.


Bendrasis pelnas –

Koks pelnas iš pagrindinių veiklų lieka įvertinus parduotų prekių ir paslaugų savikainą.

Formulė:

Bendrasis pelnas = Pajamos – Pardavimų savikaina.

Bendrasis pelnas absoliučiu dydžiu retai būna KPI, bet, kaip rodiklis, dažnai naudojamas skaičiuojant išvestinius KPI tokius kaip:

  • bendrasis pelnas darbo valandai
  • bendrasis pelnas kilogramui / tonai / vienetui
  • bendrasis pelnas per projektą
  • bendrasis pelnas per produktą ir pan.

Bendrasis pelnas % –

arba bendrojo pelno marža parodo koks pelningumas procentais iš pagrindinių veiklų įvertinus parduotų prekių ir paslaugų savikainą.

Formulė:

Bendrasis pelnas % = (Bendrasis pelnas / Pardavimų pajamos) * 100.

Tai vienas iš svarbiausių ir dažniausiai naudojamų KPI. Skirtingi pelningumo tikslai nustatomi produktų, paslaugų grupėms, pardavimo kanalams, rinkoms ir kitiems svarbiausiems įminės verslo segmentams.


Veiklos sąnaudos –

Kokio dydžio veiklos sąnaudos per pasirinktą laikotarpį. Priklauso nuo pasirinktos apskaitos politikos, dažniausiai įtraukiama pardavimų, administracijos, bendrosios sąnaudos.

Šie rodikliai dažniausiai yra lyginami su planuotomis sąnaudomis (biudžetu) per tą patį laikotarpį.


Veiklos pelnas –

Koks pelnas iš pagrindinių veiklų lieka įvertinus parduotų prekių, paslaugų savikainą ir veiklos sąnaudas per pasirinktą laikotarpį.

Formulė:

Veiklos pelnas = Bendrasis pelnas – veiklos sąnaudos.

Šis rodiklis parodo kiek pelno gaunama iš pagrindinių įmonės veiklų nevertinant atsitiktinių veiklų (kitos veiklos rezultatų) bei finansinės veiklos ir pelno mokesčių. Kuo didesnis šis rodiklis – tuo pelningesnė įmonės veikla. Jei veiklos pelnas mažėja – būtina kuo skubiau nustatyti priežastis ir imtis koreguojančių veiksmų.


Veiklos pelnas % –

Koks pelningumas procentais iš pagrindinių veiklų įvertinus prekių, paslaugų savikainą bei veiklos sąnaudas.

Formulė:

Veiklos pelnas % = (Veiklos pelnas / Pardavimų pajamos) * 100.


Grynasis pelnas –

Koks pelnas lieka įvykdžius visus įsipareigojimus, t. y. įvertinus visas pagrindinės veiklos ir nepagrindinių veiklų sąnaudas.

Formulė:
Grynasis pelnas = Veiklos pelnas +(-) kitos veiklos rezultatas +(-) finansinės veiklos rezultatas – pelno mokesčiai.


Grynasis pelnas % –

Koks pelningumas procentais iš visų veiklų įvertinus visas sąnaudas.

Formulė:
Grynasis pelnas % = (Grynasis pelnas / Pardavimų pajamos) * 100.


EBITDA –

Koks yra pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją.

Formulė:

EBITDA = Veiklos pelnas + Nusidėvėjimas ir amortizacija.


EBITDA % –

Koks EBITDA rodiklio pelningumas procentais iš pagrindinės veiklos.

Formulė:

EBITDA % = (EBITDA / Pardavimų pajamos) * 100.


Finansų rodiklių pokyčiai lyginant su ankstesniais laikotarpiais:

Vertinant įmonės finansinę būklę yra svarbu rodiklius lyginti su atitinkamais praėjusiais laikotarpiais ir stebėti tendencijas. Ar pajamos auga, ar krenta? Ar didėja pelningumas? Kaip kinta sąnaudos?

Bendrojo pelno pokytis % –

Bendrojo pelno pokytį (augimą arba kritimą) lyginant su praėjusiu laikotarpiu.

Formulė:

Bendrojo pelno pokytis % = ((Einamojo laikotarpio BP – Praėjusio laikotarpio BP) / Praėjusio laikotarpio BP) * 100.


Veiklos pelno pokytis % –

Veiklos pelno pokytį (augimą arba kritimą) lyginant su praėjusiu laikotarpiu.

Formulė:
Veiklos pelno pokytis = ((Einamojo laikotarpio grynasis pelnas – Praėjusio laikotarpio grynasis pelnas) / Praėjusio laikotarpio grynasis pelnas) * 100.


EBITDA pokytis % –

EBITDA pokytį (augimą arba kritimą) lyginant su praėjusiu laikotarpiu.

Formulė:

EBITDA pokytis % = ((Einamojo laikotarpio EBITDA – Praėjusio laikotarpio EBITDA) / Praėjusio laikotarpio EBITDA) * 100.


Finansų rodiklių lyginimas su biudžetu –

Finansinių rodiklių lyginimas su planuotais (biudžetu) yra vienas iš įmonės veiklos vertinimo įrankių.

Siekiant objektyviai vertinti pasiekimus, pagrindiniai veiklos rodikliai (KPI) yra skaičiuojami ir iš faktinių duomenų, ir iš biudžeto duomenų.

Daugiau KPI:


Finansų KPI ataskaitos pavyzdys

Power BI Finansų analizei

Išsamus žvilgsnis į laikotarpio finansines ataskaitas, bendrojo pelno pokyčiai, faktinių rezultatų palyginimas su biudžetais, kiti svarbūs finansiniai rodikliai.Palaikykime ryšį!